logo
.
 
STATUT STOWARZYSZENIA BYŁYCH ŻOLNIERZY I PRZYJACIÓŁ LEGII CUDZOZIEMSKIEJ W POLSCE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Stowarzyszenie byłych żołnierzy i przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w Polsce zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją zrzeszającą byłych żołnierzy Legii Cudzoziemskiej zwanych dalej byłymi legionistami.
2. Do stowarzyszenia mogą należeć także osoby zainteresowane tradycją i historią Legii Cudzoziemskiej.

§2
Stowarzyszenie jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego.

§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§4
1. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w mieście Lidzbarku.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenia, Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

§5
Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§6
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§7
Stowarzyszenie może na mocy uchwały Walnego Zebrania należeć do organizacji międzynarodowych oraz być członkiem związku stowarzyszeń jeżeli cele i metody działania tych organizacji nie pozostają w sprzeczności z polskim prawem i Statutem Stowarzyszenia.

§8
1. Stowarzyszenie korzysta z tłumaczenia nazwy Stowarzyszenia w języku francuskim: „Amicale des anciens et amis de la Légion étrangère de Pologne”.
2. Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji.
3. Wzór emblematu stanowi załączniki nr 1 do niniejszego Statutu.

Rozdział II
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

§9
Celem Stowarzyszenia jest:
a) Podtrzymywanie tradycji Legii Cudzoziemskiej,
b) Integrowanie byłych legionistów w duchu koleżeństwa i solidarności,
c) Utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami kombatanckimi, w szczególności ze stowarzyszeniami byłych legionistów,
d) Pomoc socjalna, materialna i moralna dla byłych legionistów,
e) Pomoc dla byłych legionistów w poszukiwaniu pracy,
f) Pomoc prawna w zakresie egzekwowania od państwa francuskiego praw byłych legionistów w szczególności prawa do rent, emerytur i świadczeń zdrowotnych,
g) Działanie na rzecz zmiany uregulowań prawnych dotyczących możliwości przyjmowania służby w obcym wojsku przez obywateli polskich,
h) Promowanie pozytywnego wizerunku Legii Cudzoziemskiej.

§10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Wspólne obchodzenie świąt Legii Cudzoziemskiej oraz świąt narodowych polskich i francuskich przez członków Stowarzyszenia,
b) Kontakt z Federacją Stowarzyszeń Weteranów Legii Cudzoziemskiej w Paryżu,
c) Wyjazdy do regimentów Legii Cudzoziemskiej i do zaprzyjaźnionych stowarzyszeń w innych krajach,
d) Organizowanie pomocy prawnej i finansowej dla byłych legionistów, a także pomocy w redagowaniu i tłumaczeniu dokumentów,
e) Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz sektorem prywatnym,
f) Przedstawianie właściwym organom władzy opinii oraz postulatów dotyczących byłych legionistów,
g) Działalność promocyjno – informacyjną, szkolenia, seminaria i wystawy.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§11
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Członków zwyczajnych,
b) Członków wspierających,
c) Członków honorowych.
2. W poczet członków Stowarzyszenia mogą zostać przyjęci cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§12
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być byli legioniści, którzy popierają cele Stowarzyszenia oraz dają rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji celów Stowarzyszenia.
2. O przyjęciu osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata popartej rekomendacjami co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

§13
Członkowi zwyczajnemu przysługuje:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia,
c) zgłaszania postulatów wobec władz Stowarzyszenia,
d) uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach, szkoleniach i zjazdach na warunkach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia..

§14
Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
d) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
e) regularnie płacić składki członkowskie.

§15
1. Ustanie członkostwa następuje poprzez skreślenie lub wykluczenie członka z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w następujących przypadkach:
a) złożenia przez członka pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) nie usprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy,
c) śmierci członka.
3. Wykluczenia członka Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w następujących wypadkach:
a) utraty praw publicznych,
b) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej,
c) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem,
d) działania na szkodę Stowarzyszenia,
e) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia.
4. Uchwała Zarządu o wykluczeniu członka na podstawie §15 pkt 3 lit. c) – e) wymaga dla swojej ważności zatwierdzenia przez Walne Zebranie.

§16
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna i działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia i chce wspomagać jego działalność statutową.
2. Przyjęcia osoby w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

§17
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególnie zasługi dla Stowarzyszenia.

§18
1. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym – także w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.
2. Do wykluczenia lub skreślenia z listy członków Stowarzyszenia członka wspierającego lub honorowego stosuje się odpowiednio przepisy § 15.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§19
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.

§20
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych.
3. Drugi termin posiedzenia powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.

§21
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§22
Walne Zebrania dzielą się na:
a) Zwyczajne,
b) Nadzwyczajne.

§23
1. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§24
Do kompetencji Walnego Zebrania w należy:
a) wybór przewodniczącego Walnego Zebrania,
b) wybór i odwołanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia,
c) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
d) uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia,
e) przyznawanie członkostwa honorowego,
f) uchwalanie zmian Statutu i decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
g) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
h) uchwalanie preliminarza dochodów i wydatków Stowarzyszenia na rok następny,
i) ustalenie wysokości składki członkowskiej,
j) przyjmowanie uchwały, o której mowa w §6,
k) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
l) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji, z położeniem szczególnego nacisku na kwestie finansowe,
m) udzielanie – na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
n) zatwierdzanie uchwały Zarządu, o której mowa w §15 pkt 4.
o) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

§25
1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd nie rzadziej niż jeden raz w ciągu roku.
2. Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o terminie i wstępnym porządku obrad z co najmniej dwudziestojednodniowym wyprzedzeniem.

§26
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§27
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku.
3. O porządku obrad i terminie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem.

§28
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
2. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 obecnych członków zwyczajnych.

§29
1. Walne Zebranie Stowarzyszenia, po otwarciu go przez Prezesa Stowarzyszenia – wybiera Przewodniczącego Walnego Zebrania i jego zastępcę.
2. Przewodniczący Walnego Zebrania kieruje obradami, czuwa nad prawidłowością ich przebiegu i zgodnością podejmowanych uchwał ze Statutem.
3. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji Statutu decydujące jest zdanie Przewodniczącego Walnego Zebrania.

§30
Wyboru i powoływania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§31
Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej są powoływani na okres 2 lat.

§32
1. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może zostać odwołany przez Walne Zebranie przed upływem kadencji w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w 15 pkt 3.
2. Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą zostać odwołani w przypadku nieudzielenia im absolutorium przez Walne Zebranie.

§33
1. Uzupełnienia składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie.
2. Do uzupełnienia składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednie przepis §30.

§34
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków: Prezesa, Skarbnika i Sekretarza Generalnego.
2. Wyboru pierwszego składu Zarządu dokonują Członkowie Założyciele.

§35
Prezes kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§36
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, a także podejmuje decyzje i działania we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
2. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należą w szczególności:
a) realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania,
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków oraz ustania członkostwa,
d) opracowywanie i przekazywanie stosownym władzom sprawozdania rocznego z działalności Stowarzyszenia,
e) zwoływanie Walnych Zebrań.
3. Zarząd odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.

§37
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.
2. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Prezesa.

§38
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§39
1. W razie zatrudnienia pracownika stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim Prezes Stowarzyszenia i jeden z członków Zarządu. Analogicznie postępuje się w przypadku zawierania umów zlecenia i umów o dzieło.
2. Zarząd może udzielić pełnomocnictw ogólnych oraz szczególnych do działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.
3. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

§40
1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków.
2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić jednocześnie funkcji członka Zarządu ani być pracownikiem Stowarzyszenia.

§41
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§42
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola i ocena całokształtu działalności Stowarzyszenia co najmniej raz do roku,
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
c) przedstawianie Walnemu Zebraniu protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

§43
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

§44
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§45
Majątek Stowarzyszenia tworzą:
a) ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
b) inne prawa majątkowe,
c) środki pieniężne.

§46
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
a) składek członkowskich,
b) dotacji, subwencji,
c) darowizn, spadków i zapisów,
d) dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej,
e) dochodów z własnej działalności.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej na te konta przekazywane.

§47
Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji jego statutowych celów.Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§48
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.

§49
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, chyba że Walne Zebranie wyznaczy innych likwidatorów.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w niniejszym statucie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 , poz. 140, z późniejszymi zmianami).