logo
.
 
STATUT STOWARZYSZENIA BYŁYCH ŻOLNIERZY I PRZYJACIÓŁ LEGII CUDZOZIEMSKIEJ W POLSCE

Rozdział I
Postanowienia og├│lne

┬ž1
1. Stowarzyszenie by┼éych ┼╝o┼énierzy i przyjaci├│┼é Legii Cudzoziemskiej w Polsce zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacj─ů zrzeszaj─ůc─ů by┼éych ┼╝o┼énierzy Legii Cudzoziemskiej zwanych dalej by┼éymi legionistami.
2. Do stowarzyszenia mog─ů nale┼╝e─ç tak┼╝e osoby zainteresowane tradycj─ů i histori─ů Legii Cudzoziemskiej.

┬ž2
Stowarzyszenie jest organizacj─ů dzia┼éaj─ůc─ů na podstawie prawa polskiego.

┬ž3
Stowarzyszenie posiada osobowo┼Ť─ç prawn─ů.

┬ž4
1. Siedziba Stowarzyszenia mie┼Ťci si─Ö w mie┼Ťcie Lidzbarku.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla w┼éa┼Ťciwego realizowania cel├│w Stowarzyszenia, Stowarzyszenie mo┼╝e prowadzi─ç dzia┼éalno┼Ť─ç r├│wnie┼╝ poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

┬ž5
Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorz─ůdnym i trwa┼éym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

┬ž6
1. Stowarzyszenie opiera swoj─ů dzia┼éalno┼Ť─ç na pracy spo┼éecznej cz┼éonk├│w.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie mo┼╝e zatrudnia─ç pracownik├│w.

┬ž7
Stowarzyszenie mo┼╝e na mocy uchwa┼éy Walnego Zebrania nale┼╝e─ç do organizacji mi─Ödzynarodowych oraz by─ç cz┼éonkiem zwi─ůzku stowarzysze┼ä je┼╝eli cele i metody dzia┼éania tych organizacji nie pozostaj─ů w sprzeczno┼Ťci z polskim prawem i Statutem Stowarzyszenia.

┬ž8
1. Stowarzyszenie korzysta z t┼éumaczenia nazwy Stowarzyszenia w j─Özyku francuskim: ÔÇ×Association des anciens et amis de la L├ęgion ├ëtrangere en PologneÔÇŁ.
2. Stowarzyszenie pos┼éuguje si─Ö emblematem wyr├│┼╝niaj─ůcym je w┼Ťr├│d innych organizacji.
3. Wz├│r emblematu stanowi za┼é─ůczniki nr 1 do niniejszego Statutu.

Rozdział II
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

┬ž9
Celem Stowarzyszenia jest:
a) Podtrzymywanie tradycji Legii Cudzoziemskiej,
b) Integrowanie by┼éych legionist├│w w duchu kole┼╝e┼ästwa i solidarno┼Ťci,
c) Utrzymywanie kontakt├│w ze stowarzyszeniami kombatanckimi, w szczeg├│lno┼Ťci ze stowarzyszeniami by┼éych legionist├│w,
d) Pomoc socjalna, materialna i moralna dla byłych legionistów,
e) Pomoc dla byłych legionistów w poszukiwaniu pracy,
f) Pomoc prawna w zakresie egzekwowania od pa┼ästwa francuskiego praw by┼éych legionist├│w w szczeg├│lno┼Ťci prawa do rent, emerytur i ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych,
g) Dzia┼éanie na rzecz zmiany uregulowa┼ä prawnych dotycz─ůcych mo┼╝liwo┼Ťci przyjmowania s┼éu┼╝by w obcym wojsku przez obywateli polskich,
h) Promowanie pozytywnego wizerunku Legii Cudzoziemskiej.

┬ž10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Wsp├│lne obchodzenie ┼Ťwi─ůt Legii Cudzoziemskiej oraz ┼Ťwi─ůt narodowych polskich i francuskich przez cz┼éonk├│w Stowarzyszenia,
b) Kontakt z Federacj─ů Stowarzysze┼ä Weteran├│w Legii Cudzoziemskiej w Pary┼╝u,
c) Wyjazdy do regimentów Legii Cudzoziemskiej i do zaprzyjaźnionych stowarzyszeń w innych krajach,
d) Organizowanie pomocy prawnej i finansowej dla byłych legionistów, a także pomocy w redagowaniu i tłumaczeniu dokumentów,
e) Wsp├│┼éprac─Ö z instytucjami rz─ůdowymi, samorz─ůdowymi, organizacjami pozarz─ůdowymi, mediami oraz sektorem prywatnym,
f) Przedstawianie w┼éa┼Ťciwym organom w┼éadzy opinii oraz postulat├│w dotycz─ůcych by┼éych legionist├│w,
g) Dzia┼éalno┼Ť─ç promocyjno ÔÇô informacyjn─ů, szkolenia, seminaria i wystawy.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

┬ž11
1. Cz┼éonkowie Stowarzyszenia dziel─ů si─Ö na:
a) Członków zwyczajnych,
b) Cz┼éonk├│w wspieraj─ůcych,
c) Członków honorowych.
2. W poczet cz┼éonk├│w Stowarzyszenia mog─ů zosta─ç przyj─Öci cudzoziemcy nie maj─ůcy miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

┬ž12
1. Cz┼éonkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mog─ů by─ç byli legioni┼Ťci, kt├│rzy popieraj─ů cele Stowarzyszenia oraz daj─ů r─Ökojmi─Ö czynnego uczestnictwa w zespolonym wysi┼éku zmierzaj─ůcym do realizacji cel├│w Stowarzyszenia.
2. O przyj─Öciu osoby w poczet cz┼éonk├│w zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarz─ůd Stowarzyszenia w formie uchwa┼éy, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata popartej rekomendacjami co najmniej dw├│ch cz┼éonk├│w Stowarzyszenia.

┬ž13
Członkowi zwyczajnemu przysługuje:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia z g┼éosem stanowi─ůcym w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia,
c) zgłaszania postulatów wobec władz Stowarzyszenia,
d) uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach, szkoleniach i zjazdach na warunkach okre┼Ťlonych przez Zarz─ůd Stowarzyszenia..

┬ž14
Cz┼éonek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowi─ůzany:
a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
c) nie narusza─ç solidarno┼Ťci organizacyjnej Stowarzyszenia,
d) dba─ç o dobre imi─Ö Stowarzyszenia,
e) regularnie płacić składki członkowskie.

┬ž15
1. Ustanie cz┼éonkostwa nast─Öpuje poprzez skre┼Ťlenie lub wykluczenie cz┼éonka z listy cz┼éonk├│w zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Skre┼Ťlenia z listy cz┼éonk├│w Stowarzyszenia dokonuje Zarz─ůd Stowarzyszenia w nast─Öpuj─ůcych przypadkach:
a) złożenia przez członka pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) nie usprawiedliwionego zalegania przez cz┼éonka, mimo pisemnego upomnienia, z op┼éat─ů sk┼éadek za okres przekraczaj─ůcy 12 miesi─Öcy,
c) ┼Ťmierci cz┼éonka.
3. Wykluczenia cz┼éonka Stowarzyszenia dokonuje Zarz─ůd Stowarzyszenia w nast─Öpuj─ůcych wypadkach:
a) utraty praw publicznych,
b) utraty pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych lub osobowo┼Ťci prawnej,
c) prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci ra┼╝─ůco sprzecznej z niniejszym Statutem,
d) działania na szkodę Stowarzyszenia,
e) pope┼énienia czynu, kt├│ry dyskwalifikuje dan─ů osob─Ö jako cz┼éonka Stowarzyszenia.
4. Uchwa┼éa Zarz─ůdu o wykluczeniu cz┼éonka na podstawie ┬ž15 pkt 3 lit. c) ÔÇô e) wymaga dla swojej wa┼╝no┼Ťci zatwierdzenia przez Walne Zebranie.

┬ž16
1. Cz┼éonkiem wspieraj─ůcym Stowarzyszenia mo┼╝e zosta─ç osoba prawna i dzia┼éa w Stowarzyszeniu za po┼Ťrednictwem swojego przedstawiciela lub fizyczna uznaj─ůca cele Stowarzyszenia i chce wspomaga─ç jego dzia┼éalno┼Ť─ç statutow─ů.
2. Przyj─Öcia osoby w poczet cz┼éonk├│w wspieraj─ůcych dokonuje Zarz─ůd Stowarzyszenia w formie uchwa┼éy na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

┬ž17
Cz┼éonkiem honorowym mo┼╝e by─ç ka┼╝da osoba fizyczna, kt├│rej godno┼Ť─ç t─Ö nada Walne Zebranie za szczeg├│lnie zas┼éugi dla Stowarzyszenia.

┬ž18
1. Cz┼éonek wspieraj─ůcy i cz┼éonek honorowy maj─ů prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z g┼éosem doradczym ÔÇô tak┼╝e w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.
2. Do wykluczenia lub skre┼Ťlenia z listy cz┼éonk├│w Stowarzyszenia cz┼éonka wspieraj─ůcego lub honorowego stosuje si─Ö odpowiednio przepisy ┬ž 15.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

┬ž19
W┼éadzami Stowarzyszenia s─ů:
a) Walne Zebranie,
b) Zarz─ůd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.

┬ž20
1. Uchwa┼éy w┼éadz Stowarzyszenia zapadaj─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w w obecno┼Ťci co najmniej po┼éowy og├│lnej liczby cz┼éonk├│w tych w┼éadz, chyba ┼╝e przepisy Statutu stanowi─ů inaczej.
2. Je┼╝eli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu w┼éadzy nie uczestniczy co najmniej po┼éowa liczby cz┼éonk├│w, w├│wczas w drugim terminie posiedzenia uchwa┼éy mog─ů by─ç podj─Öte wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w oddanych przez cz┼éonk├│w obecnych.
3. Drugi termin posiedzenia powinien by─ç podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie mo┼╝e by─ç wyznaczony wcze┼Ťniej ni┼╝ po up┼éywie co najmniej p├│┼é godziny po pierwszym terminie.

┬ž21
Walne Zebranie jest najwy┼╝sz─ů w┼éadz─ů Stowarzyszenia.

┬ž22
Walne Zebrania dziel─ů si─Ö na:
a) Zwyczajne,
b) Nadzwyczajne.

┬ž23
1. W Walnym Zebraniu bior─ů udzia┼é cz┼éonkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
2. Cz┼éonkowie wspieraj─ůcy i honorowi mog─ů bra─ç udzia┼é w Walnym Zebraniu z g┼éosem doradczym.

┬ž24
Do kompetencji Walnego Zebrania w nale┼╝y:
a) wyb├│r przewodnicz─ůcego Walnego Zebrania,
b) wyb├│r i odwo┼éanie Prezesa oraz pozosta┼éych cz┼éonk├│w Zarz─ůdu Stowarzyszenia,
c) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
d) uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia,
e) przyznawanie członkostwa honorowego,
f) uchwalanie zmian Statutu i decyzji o rozwi─ůzaniu Stowarzyszenia,
g) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
h) uchwalanie preliminarza dochod├│w i wydatk├│w Stowarzyszenia na rok nast─Öpny,
i) ustalenie wysoko┼Ťci sk┼éadki cz┼éonkowskiej,
j) przyjmowanie uchwa┼éy, o kt├│rej mowa w ┬ž6,
k) wys┼éuchanie i zatwierdzenie sprawozda┼ä Zarz─ůdu z dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia,
l) wys┼éuchanie i zatwierdzenie sprawozda┼ä Komisji Rewizyjnej z dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia w minionej kadencji, z po┼éo┼╝eniem szczeg├│lnego nacisku na kwestie finansowe,
m) udzielanie ÔÇô na wniosek Komisji Rewizyjnej ÔÇô absolutorium ust─Öpuj─ůcemu Zarz─ůdowi Stowarzyszenia,
n) zatwierdzanie uchwa┼éy Zarz─ůdu, o kt├│rej mowa w ┬ž15 pkt 4.
o) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

┬ž25
1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwo┼éywane przez Zarz─ůd nie rzadziej ni┼╝ jeden raz w ci─ůgu roku.
2. Zarz─ůd powiadamia cz┼éonk├│w Stowarzyszenia o terminie i wst─Öpnym porz─ůdku obrad z co najmniej dwudziestojednodniowym wyprzedzeniem.

┬ž26
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

┬ž27
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwo┼éuje Zarz─ůd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na ┼╝─ůdanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno by─ç zwo┼éane w terminie nieprzekraczaj─ůcym 1 miesi─ůca od dnia zg┼éoszenia wniosku.
3. O porz─ůdku obrad i terminie zwo┼éania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarz─ůd powiadamia cz┼éonk├│w z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem.

┬ž28
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
2. Nad sprawami nie obj─Ötymi porz─ůdkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie mo┼╝e obradowa─ç i podejmowa─ç uchwa┼éy po wyra┼╝eniu na to zgody przez 2/3 obecnych cz┼éonk├│w zwyczajnych.

┬ž29
1. Walne Zebranie Stowarzyszenia, po otwarciu go przez Prezesa Stowarzyszenia ÔÇô wybiera Przewodnicz─ůcego Walnego Zebrania i jego zast─Öpc─Ö.
2. Przewodnicz─ůcy Walnego Zebrania kieruje obradami, czuwa nad prawid┼éowo┼Ťci─ů ich przebiegu i zgodno┼Ťci─ů podejmowanych uchwa┼é ze Statutem.
3. W przypadku w─ůtpliwo┼Ťci dotycz─ůcych interpretacji Statutu decyduj─ůce jest zdanie Przewodnicz─ůcego Walnego Zebrania.

┬ž30
Wyboru i powo┼éywania cz┼éonk├│w Zarz─ůdu i Komisji Rewizyjnej dokonuje si─Ö spo┼Ťr├│d cz┼éonk├│w zwyczajnych Stowarzyszenia zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w w g┼éosowaniu jawnym.

┬ž31
Cz┼éonkowie Zarz─ůdu oraz Komisji Rewizyjnej s─ů powo┼éywani na okres 2 lat.

┬ž32
1. Cz┼éonek Zarz─ůdu lub Komisji Rewizyjnej mo┼╝e zosta─ç odwo┼éany przez Walne Zebranie przed up┼éywem kadencji w przypadku wyst─ůpienia okoliczno┼Ťci, o kt├│rych mowa w 15 pkt 3.
2. Zarz─ůd lub jego poszczeg├│lni cz┼éonkowie mog─ů zosta─ç odwo┼éani w przypadku nieudzielenia im absolutorium przez Walne Zebranie.

┬ž33
1. Uzupe┼énienia sk┼éadu Zarz─ůdu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie.
2. Do uzupe┼énienia sk┼éadu Zarz─ůdu i Komisji Rewizyjnej stosuje si─Ö odpowiednie przepis ┬ž30.

┬ž34
1. Zarz─ůd Stowarzyszenia sk┼éada si─Ö z 3 cz┼éonk├│w: Prezesa, Skarbnika i Sekretarza Generalnego.
2. Wyboru pierwszego sk┼éadu Zarz─ůdu dokonuj─ů Cz┼éonkowie Za┼éo┼╝yciele.

┬ž35
Prezes kieruje pracami Zarz─ůdu oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewn─ůtrz.

┬ž36
1. Zarz─ůd kieruje dzia┼éalno┼Ťci─ů Stowarzyszenia, a tak┼╝e podejmuje decyzje i dzia┼éania we wszystkich sprawach nie zastrze┼╝onych do kompetencji innych w┼éadz Stowarzyszenia.
2. Do zakresu dzia┼éania Zarz─ůdu Stowarzyszenia nale┼╝─ů w szczeg├│lno┼Ťci:
a) realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania,
b) kierowanie bie┼╝─ůc─ů prac─ů Stowarzyszenia i zarz─ůdzanie jego maj─ůtkiem,
c) podejmowanie uchwa┼é dotycz─ůcych przyj─Öcia w poczet cz┼éonk├│w oraz ustania cz┼éonkostwa,
d) opracowywanie i przekazywanie stosownym w┼éadzom sprawozdania rocznego z dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia,
e) zwoływanie Walnych Zebrań.
3. Zarz─ůd odpowiada za swoj─ů dzia┼éalno┼Ť─ç przed Walnym Zebraniem.

┬ž37
1. Uchwa┼éy Zarz─ůdu zapadaj─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w w obecno┼Ťci co najmniej dw├│ch cz┼éonk├│w Zarz─ůdu.
2. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Prezesa.

┬ž38
Do sk┼éadania o┼Ťwiadcze┼ä woli we wszystkich sprawach maj─ůtkowych Stowarzyszenia, zawierania um├│w i udzielania pe┼énomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dw├│ch cz┼éonk├│w Zarz─ůdu dzia┼éaj─ůcych ┼é─ůcznie.

┬ž39
1. W razie zatrudnienia pracownika stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawi─ůzuje z nim Prezes Stowarzyszenia i jeden z cz┼éonk├│w Zarz─ůdu. Analogicznie post─Öpuje si─Ö w przypadku zawierania um├│w zlecenia i um├│w o dzie┼éo.
2. Zarz─ůd mo┼╝e udzieli─ç pe┼énomocnictw og├│lnych oraz szczeg├│lnych do dzia┼éania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwyk┼éego zarz─ůdu.
3. Zarz─ůd zbiera si─Ö w miar─Ö potrzeby lecz nie rzadziej ni┼╝ raz na kwarta┼é.

┬ž40
1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków.
2. Cz┼éonek Komisji Rewizyjnej nie mo┼╝e pe┼éni─ç jednocze┼Ťnie funkcji cz┼éonka Zarz─ůdu ani by─ç pracownikiem Stowarzyszenia.

┬ž41
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodnicz─ůcego.

┬ž42
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale┼╝y:
a) kontrola i ocena ca┼éokszta┼étu dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia co najmniej raz do roku,
b) sk┼éadanie sprawozda┼ä na Walnym Zebraniu i zg┼éaszanie wniosk├│w o udzielenie absolutorium ust─Öpuj─ůcemu Zarz─ůdowi
c) przedstawianie Walnemu Zebraniu protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

┬ž43
Cz┼éonkowie Komisji Rewizyjnej maj─ů prawo uczestnictwa z g┼éosem doradczym w posiedzeniach Zarz─ůdu Stowarzyszenia.

┬ž44
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywaj─ů si─Ö w miar─Ö potrzeby nie rzadziej jednak ni┼╝ dwa razy do roku.
Rozdział V
Maj─ůtek Stowarzyszenia

┬ž45
Maj─ůtek Stowarzyszenia tworz─ů:
a) ruchomo┼Ťci i nieruchomo┼Ťci b─Öd─ůce w┼éasno┼Ťci─ů Stowarzyszenia,
b) inne prawa maj─ůtkowe,
c) ┼Ťrodki pieni─Ö┼╝ne.

┬ž46
1. Maj─ůtek Stowarzyszenia powstaje z nast─Öpuj─ůcych ┼║r├│de┼é:
a) składek członkowskich,
b) dotacji, subwencji,
c) darowizn, spadk├│w i zapis├│w,
d) dochod├│w z maj─ůtku Stowarzyszenia oraz z ofiarno┼Ťci publicznej,
e) dochod├│w z w┼éasnej dzia┼éalno┼Ťci.
2. ┼Ürodki pieni─Ö┼╝ne, niezale┼╝nie od ┼║r├│de┼é pochodzenia, mog─ů by─ç przechowywane wy┼é─ůcznie na koncie Stowarzyszenia. Wp┼éaty got├│wkowe winny by─ç, przy uwzgl─Ödnieniu bie┼╝─ůcych potrzeb, jak najszybciej na te konta przekazywane.

┬ž47
Maj─ůtek Stowarzyszenia s┼éu┼╝y wy┼é─ůcznie do realizacji jego statutowych cel├│w.Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwi─ůzanie Stowarzyszenia

┬ž48
Statut niniejszy mo┼╝e by─ç zmieniony lub zast─ůpiony nowym wy┼é─ůcznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwa┼éy powzi─Ötej wi─Ökszo┼Ťci─ů dw├│ch trzecich g┼éos├│w w obecno┼Ťci co najmniej po┼éowy og├│lnej liczby cz┼éonk├│w zwyczajnych.

┬ž49
1. Stowarzyszenie mo┼╝e by─ç rozwi─ůzane na podstawie uchwa┼éy Walnego Zebrania powzi─Ötej wi─Ökszo┼Ťci─ů dw├│ch trzecich g┼éos├│w w obecno┼Ťci co najmniej po┼éowy og├│lnej liczby cz┼éonk├│w zwyczajnych.
2. Podejmuj─ůc uchwa┼é─Ö o rozwi─ůzaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Cz┼éonk├│w okre┼Ťla spos├│b przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia maj─ůtku Stowarzyszenia.
3. Likwidatorami s─ů cz┼éonkowie Zarz─ůdu Stowarzyszenia, chyba ┼╝e Walne Zebranie wyznaczy innych likwidator├│w.
4. W sprawach dotycz─ůcych rozwi─ůzania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w niniejszym statucie, maj─ů zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczeg├│lno┼Ťci ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 , poz. 140, z p├│┼║niejszymi zmianami).